همه سفارشات ما به منظور سفارش. وقت آن است که سفارشات سفارشی خود را آماده کنید، لطفا زمان اضافی را بگذارید.